CV triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid -19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch